English (United Kingdom)Shqip

Lajmet

Final Workshop

Final_Workshop

On 25 February 2011, the Kosovo Energy & Environmental Club held its final workshop, aiming at evaluating the achievements and impact of this project on the issues addressed through its activities, as well as its contribution to development of skills and capacities of the direct beneficiaries, namely the three Environmental and Energy Clubs. A key part of the workshop was presentation of the Guidebook for Environmental & Energy Clubs, which is a very important guiding document for both further functioning of these Clubs and increasing their awareness and capacities towards this end. Last but not least, part of this workshop was a program prepared by these Clubs especially for this occasion, to demonstrate all the skills acquired by their members since their establishment and throughout implementation of this project.

The workshop brought together all the main stakeholders, the institutions supporting this project as well as the relevant government authorities (of both central and local level).

On behalf of the project donor H.E. Micheal J. Murphy, Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy, Pristina addressed the workshop by emphasized the crucial importance of educating and increasing awareness of young generations on protection and preservation of environment and efficient use of energy, as well as that of ensuring this long-term process within the framework of reforming the education system.

Final_Worshop_3At the end of the workshop H.E. Micheal J. Murphy, Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy, Pristina and Ms. Arbresha Zeqiri Meha, Project Manager distributed the Guidebook for Environmental & Energy Clubs and Certification for teacher’s participation in the project, whereas the pupils of the EECs were awarded with books.  

 

 

Përfshirë të gjithë në shkollë dhe familje në efiçencën e energjisë.

7_Marsi-tema_e_6_sesioni_i_pare_008_-_Copy Duke shpenzuar energjinë në mënyrë efiçente, kemi shërbime të të njëjtit kualitet me më pak energji të shpenzuar. Në Kosovë, rreth 65% e energjisë elektrike shpenzohet nga ekonomitë familjare (nëpër shtëpi).
Duke shpenzuar energjinë në mënyrë efiçente kursejmë para, përmirësojmë standardin tonë të jetesës, kontribuojmë në reduktimin e emetimit të gazrave serë, përmirësojmë cilësinë e ajrit, mbrojmë mjedisin dhe kontribuojmë zvogëlimin e ndryshimeve klimatike.
Nxënësit mësojnë si mund të arrijmë rezultatet më të mira përmes shpenzimit të energjisë në mënyrë efiçente?
  - Duke izoluar më mirë shtëpitë tona mund të arrijmë të njëjtat standarde të ngrohjes/ftohjes me më pak energji;
  - Duke zëvendësuar llambat e dritës 100-vatëshe me llamba  fluoreshente 20-vatëshe mund të arrijmë të njëjtën sasi ndriçimi për 5000 orë në vend të 1000 orëve;
  - Duke përdorur pajisjet elektrike me efiçencë të lartë në shtëpi dhe industri;
  - Duke përdorur automjete që shpenzojnë më pak karburant dhe emetojnë më pak gazra serë;
  - Duke përdorur dritare me izolim termik, sisteme ngrohjeje me rregullim të temperaturës, sistem ndriçimi me burime të ripërtërishme, e kështu me radhë.

   

Protect the Environment for a Better World!

sh.f._hasan_prishtina_tema_5.06.12.10_022

Pupils of the Environmental and Energy Club of the School “Hasan Prishtina”, in honor of the visit of the Representatives of the U.S. Embassy, Ms. Friedberg A Judith and Ms. Remzije Potoku made e presentation on the importance of environmental protection, the importance of energy in daily life, various types of sources of energy and their use in daily life, ways and means to save energy, protection of environment through preventing and decreasing pollution, recycling and issues related to climate change.


Through the presentation “Protect the Environment for a Better World”, they aimed to show the desire and power of people that by using their knowledge and taking action, at school, at home and among our families, we can contribute to reducing environmental pollutions and protecting the environment.
The Environmental and Energy Clubs in primary schools were established and run by pupils themselves, and the latter is given the opportunity to engage in interactive and practical learning about specific, interrelated issues of environment and energy.

 

   

Burimet e ripërtërishme të energjisë – Prezentimi i temës

sh.f._hasan_prishtina_tema_5.06.12.10_012

Energjia e ripërtërishme prodhohet nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Burimet e ripërtërishme të energjisë janë burime që ruhen në natyrë dhe ripërtërihen, plotësisht ose pjesërisht. Këto lloje energjie përfshijnë, por jo vetëm, energjinë e rrjedhave ujore, energjinë e diellit, energjinë e erës, biomasat, biogazin dhe energjinë termike. Zëvendësimi i energjisë së prodhuar nga burimet fosile me energjinë e prodhuar nga burime të ripërtërishme, të cilat nuk emetojnë gazra serë në mënyrë të drejtpërdrejtë, mund të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së mjedisit dhe zvogëlimin e ndryshimeve klimatike.
Megjithëse lëndët djegëse fosile do të vazhdojnë të plotësojnë pjesën më të madhe të nevojave për energji në Kosovë, prodhimi dhe shfrytëzimi i lëndëve djegëse të ripërtërishme është rritur më shpejt viteve të fundit, për shkak të rritjes së çmimeve të naftës dhe të gazit natyror në tërë botën, përfshirë Kosovën. Interesimi për ndërtimin e hidrocentraleve, prodhuesve të energjisë së erës dhe paneleve diellore është shtuar vazhdimisht gjatë dy viteve të fundit. Kjo do të thotë se shfrytëzimi i lëndëve djegëse të ripërtërishme pritet të vazhdojë të rritet.

Si mund të jemi më të efektshëm në shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë?

  • Hidrocentrale dhe centrale të erës të vogla
  • Përdorimi i paneleve diellore për ngrohjen e ujit në familje dhe në ndërtesa publike
  • Përdorimi i burimeve termike për ngrohjen e ujit dhe në bujqësi.
   

Nxënësit promovojnë Klubet e Mjedisit dhe Energjisë

Sh.F._Hasan_prishtina-prezentim_nga_Grupi_026

Te mbështetur nga Klubi i Mjedisit dhe Energji dhe mësimdhënësit e tyre, nxënësit promovojnë eksperiencën e tyre tek bashkëmoshatarët e tyre. Nxënësit mbajnë prezantime mbi rolin dhe rendësin e mbrojtjes se mjedisit, kursimin e energjisë, shfrytëzimin racional te energjisë, ndryshimet klimatike etj. Qëllimi është qe te promovojnë mësimdhënien dhe te rrisin shkallen e njohurive dhe te kujdesit ndaj mjedisit tek bashkëmoshataret e tyre dhe publiku i gjere.

Fuqizimi i rinisë dhe ngrija e kapaciteteve të këtyre Klubeve (përkatësisht të anëtarëve të tyre, si mësimdhënësve ashtu edhe të nxënësve) në çështjet e ndërlidhura me mjedisin dhe energjinë, është thelbi i qasjes strategjike të KKEM-së.
Arsimimi i suksesshëm për mbrojtjen e mjedisit nënkupton forma dhe metoda të të mësuarit që janë të hapura dhe të orientuara ndaj nxënësve. Ky lloj i të mësuarit duhet të jetë interaktiv dhe të kombinojë teorinë dhe praktikën, për të siguruar që njohuritë të përhapen gjerësisht dhe të shumëfishohen mes vet nxënësve. Kështu kjo gjithashtu motivon nxënësit që të jenë aktivë në mbrojtjen e mjedisit, si dhe që të zhvillojnë vetëdijen ndaj komunitetit përmes forcimit të aftësive dhe frymës së punës ekipore dhe të përkushtimit ndaj shoqërisë në tërësi.

 

   

Pagina 1 van 3